Toelating voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Wat

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet u een aanvraag tot een toestemming indienen bij de gemeente. Die ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Voorwaarden

U hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasionele karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel

 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten

 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot het grondgebied van de gemeente. Als de occasionele verkoop met niet-commercieel karakter plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest, vraagt u een toelating aan bij elke gemeente. Als een (of meerdere) van de gemeenten geen toestemming hanteert, richt u voor die gemeente(n) aanvullend een aanvraag tot toestemming tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De toelating is geldig tot één jaar na aflevering van de toelating.

Procedure

U dient uw aanvraag in via het aanvraagformulier met de volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie

 • het doel van de actie

 • de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden

 • de periode(s) van verkoop

 • de te koop aangeboden producten of diensten

 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

Kost

De aanvraag en de activiteit zijn gratis.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijke reglement

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be