Retributies op het aanvragen van omgevingsvergunningen

Er wordt een retributie gevraagd op de afgifte en afhandeling van administratieve stukken en handelingen zoals bedoeld in het decreet betreffende de omgevingsvergunning, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). 

De aanvragen voor vastgoedinformatie verlopen via het vernieuwde VIP-portaal van Athumi, het Vlaams Datanutsbedrijf. Ook de facturatie en de betalingsopvolging gebeuren via dit portaal en door Athumi. 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) van de administratieve stukken of handelingen en wordt betaald na ontvangst van de betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan betaling wordt de retributie ingevorderd overeenkomstig artikel 177 van het decreet lokaal bestuur. 

Tarieven

Aanvraag van een omgevingsvergunning volgens de gewone procedure
Stedenbouwkundige handelingen

€ 50 

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1 (IIOA * klasse 1)

€ 1.250 

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 2 (IIOA * klasse 2)

€ 750 

Vegetatiewijziging

€ 50 

Kleinhandelsactiviteiten

€ 50 

Bijkomend vast recht per bijkomende of gewijzigde woongelegenheid of unit  opgenomen in dezelfde aanvraag, vanaf de tweede

+ € 25

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

€ 75 

Aanvraag van een omgevingsvergunning volgens de vereenvoudigde procedure
Stedenbouwkundige handelingen

€ 30

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1 (IIOA * klasse 1)

€ 250 

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 2 (IIOA * klasse 2)

€ 250

Vegetatiewijziging

€ 30

Kleinhandelsactiviteiten

€ 30

Bijkomend vast recht per bijkomende of gewijzigde woongelegenheid of unit  opgenomen in dezelfde aanvraag, vanaf de tweede

+ € 25 

Aanvraag van een omgevingsproject met enkel meldingsplicht
Stedenbouwkundige handelingen

€ 25 

Ingedeelde inrichting of activiteit

€ 25 

Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (volledige overdracht of gedeeltelijke overdracht)

€ 25 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
met wegenis

€ 250

Zonder wegenis

€100

Indien meer dan 2 loten, per bijkomend lot

€ 25

Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning

€ 50

Afstand van een verkavelingsvergunning of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 25

Basisbelasting ongeacht de procedure
Digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 omgevingsvergunningsbesluit)

€ 20

Organiseren van een openbaar onderzoek

€ 50

Verzonden aangetekende zending

€ 10

Verzonden niet-aangetekende brief

€ 2

Het houden van een informatievergadering (volgens het artikel 25 van het omgevingsvergunningenbesluit)

€ 100

Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)

€ 1.000 

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO)

€ 25 

Aanvraag tot splitsing (art. 5.2.2. VCRO)

€ 75

Volgende categorieën zijn vrijgesteld van deze retributie: 

  • Meldingen en aanvragen door het gemeentebestuur of het OCMW van Dentergem. 
  • Meldingen en aanvragen door de Dentergemse kerkfabrieken. 
  • Meldingen door de politiezone (MIDOW), hulpverleningszone (MIDWEST), de Staat, de Gemeenschappen, Gewesten en Provincies. 

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be