Reglement 'Aansluiting vastgoedinformatieplatform (VIP) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie'

Vastgoedinformatie 

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) (artikel 5.2.5 en de volgende artikels) dient de verkoper bij de verkoop van een onroerend goed te voldoen aan de informatieplicht. 

Deze informatie bestaat namelijk uit drie attesten: 

 • Een uittreksel van het vergunningenregister; 
 • Een uittreksel van het plannenregister; 
 • Een document 'stedenbouwkundige inlichtingen'. 

Bovenstaande informatie wordt gebundeld in één attest bij de digitale aanvraag. 

Voor wie? 

Particuliere verkopers van vastgoed, notaris en immokantoren. 

Procedure 

Alle aanvragen voor het verkrijgen van vastgoedinformatie dienen, sinds 1 februari 2024, te verlopen via het Vastgoedinformatieplatform Vlaanderen (VIP). 

Hoe kan je je aanvraag doen? 

Kostprijs? 

100 euro per perceel (gemeentelijke retributie) + platformretributie (36,50 euro). 

Volgende categorieën zijn vrijgesteld van deze retributie: 

 • Externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 • Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°van het decreet van 2 december 2022; 
 • Lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 • Gerechtelijke overheden; 
 • Hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones; 
 • Politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 

Afhandeling

Op het digitale attest wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld vanuit de verschillende databanken. Na een eindcontrole wordt het attest vanuit het VIP-platform digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als verstrekker. 

De factuur wordt eveneens vanuit het VIP-platform nagestuurd. 

Hou rekening met: 

 • Het is echter niet meer mogelijk om dossiers urgent te behandelen. Gelieve tijdig je aanvraag te doen en rekening te houden met een maximum behandelingstermijn van 30 dagen. 
 • Het zal niet mogelijk zijn om via het Vastgoedinformatieplatform ingediende dossiers nog te annuleren of te wijzigen. Hou hier steeds rekening mee bij het indienen van jouw aanvraag. 
 • Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen. 
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan je de dienst Omgeving contacteren voor inhoudelijke vragen.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be