Registratie van schapen, geiten, hert- of kameelachtigen

Hoe verloopt de registratieprocedure?

 1. U downloadt het registratieformulier op de website van DGZ (www.dgz.be) of vraagt dit aan via de helpdesk op tel.078 05 05 23of e-mail helpdesk@dgz.be.
 2. U bezorgt het ingevulde registratieformulier aan DGZ per post, fax of e-mail.
 3. DGZ verwerkt uw registratie in de Saniteldatabank en kent u een beslagnummer toe. Het beslagnummer is samengesteld als volgt: BE + inrichtingsnummer + annex -0501 (schapen), -0601 (geiten), -0701 (herten) of -0801 (kameelachtigen).
 4. U ontvangt een beslagfiche die de huidige situatie van het beslag weergeeft. U bewaart de beslagfiche.
 5. Indien er wijzigingen zijn aan het beslag is het belangrijk dat u DGZ hiervan op de hoogte brengt. Dit kan door de beslagfiche aan te vullen en terug te sturen naar DGZ. Dit is noodzakelijk wanneer er een wijziging is van onderstaande gegevens:
 • Wijziging van de ondernemingsgegevens
 • Wijziging van verantwoordelijke (sanitair en/of financieel)
 • U stopt met het houden van één of meerdere diersoorten. (in geval van stopzetting kunt u ook gebruik maken van het stopzettingsformulier)

Hoe vult u het registratieformulier in?


1. Ondernemingsgegevens 

Indien u over een btw-nummer beschikt voor activiteiten gerelateerd aan landbouw, dient u dit in deze rubriek in te vullen. Is dit niet het geval, dan laat u deze rubriek blanco.


2. Facturatiegegevens

Onder deze rubriek geeft u aan welke benaming en adressering u wenst voor facturatie.
Er zijn 3 mogelijkheden (gelieve er slechts 1 aan te kruisen):

 • Indien de facturatiegegevens dezelfde zijn als bij rubriek 1 (d.w.z. hetzelfde btw-nummer) kruist u het eerste vakje aan.
 • Indien u andere facturatiegegevens wenst te gebruiken met een btw-nummer kruist u het tweede vakje aan en vult de gegevens in het kadertje verder aan. Het kadertje met de witte achtergrond (adresgegevens) dient ook zo volledig mogelijk ingevuld te worden.
 • Indien de facturatie dient te gebeuren aan een particulier of privépersoon dan kruist u het derde vakje aan. U vult de gegevens verder aan, evenals het kadertje met de witte achtergrond (adresgegevens).

3. Sanitair verantwoordelijke

Onder deze rubriek geeft u aan wie de sanitair verantwoordelijke is van het beslag. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de verzorging van de dieren. Als Sanitair verantwoordelijke worden geen VVZRL’s (VVZRL = Vennootschap of Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) of FV’s (FV = Feitelijke Vereniging) aanvaard. Leden van een VVZRL of FV kunnen wel Sanitair verantwoordelijke zijn, zij dienen dan geregistreerd te worden met hun ondernemingsnummer.


4. Fondsverantwoordelijke

Actieve beslagen voor schapen, geiten en/of herten zullen jaarlijks een factuur van het Sanitair fonds ontvangen wanneer men meer dan 5 vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden houdt. Meer info hierover kan u nalezen op https://www.health.belgium.be/nl/bijdragen-sector-schapen-geiten-hertachtigen. Standaard wordt deze factuur verstuurd naar de sanitair verantwoordelijke van het beslag. Indien u deze factuur op een andere geadresseerde wenst te ontvangen, kan u de correcte gegevens in deze rubriek vermelden.


5. Gegevens van het beslag (locatie waar de dieren gehuisvest zijn)

In deze rubriek noteert u het adres waar de dieren gehuisvest zijn. Indien er in het verleden dieren van dezelfde diersoort gehouden werden op de locatie, dan kunt u het beslagnummer opgeven. In dergelijke gevallen kan het vroegere beslag geheractiveerd worden. Tot slot kan u in deze rubriek aangeven of u gebruik wenst te maken van Veeportaal (voor meer info – zie verder.)


6. Bedrijfsdierenarts

Dit is niet van toepassing voor houders van schapen, geiten, herten of kameelachtigen en hoeft u dus niet in te vullen.


7. Gegevens van de diersoort(en) gehuisvest op het beslag


Geef hier aan welke diersoort u zal houden. Duid daarnaast ook aan of de dieren bestemd zijn voor melkproductie, vleesproductie of doel zonder consumptie. Indien u ze als hobby houdt, dient u doel zonder consumptie aan te vinken.

Wat moet u verder nog weten over identificatie en registratie?

OORMERKEN:

Schapen en geiten moeten een oormerk krijgen ten laatste op de leeftijd van 6 maanden. Houd er ook rekening mee dat schapen en geiten die het geboortebeslag verlaten altijd gemerkt dienen te zijn, ook al zijn ze jonger dan 6 maanden. Herten worden enkel geoormerkt bij het verlaten van het geboortebeslag, onafhankelijk van de leeftijd. Indien ze op het geboortebeslag blijven, hoeven ze dus geen oormerk te dragen. Kameelachtigen dienen uiterlijk op de leeftijd van 9 maanden geïdentificeerd te worden of eerder indien ze vroeger vertrekken. De identificatie bij kameelachtigen gebeurt standaard met een injecteerbare transponder (chip), hiervoor contacteer je je dierenarts. Je kan ook kameelachtigen identificeren met oormerken dit je bij DGZ kan bestellen.


REGISTER:

Per diersoort die u houdt, houdt u een individueel register bij. Op de website van DGZ is een voorbeeld van een dergelijk register te vinden. In dit register noteert u volgende gegevens: aankoop, verkoop, (her)merking en sterfte, dit binnen de 3 dagen nadat dit heeft plaatsgevonden. U bewaart dit register gedurende minimaal 5 jaar.


15-DECEMBERTELLING: Iedere houder van schapen, geiten, herten of kameelachtigen dient jaarlijks het aantal dieren door te geven dat aanwezig is op een dag naar keuze tussen 15 en 31 december. U ontvangt hierover ter herinnering een mailing van DGZ. U kunt ons de tellingsgegevens bezorgen tot 15 januari van het daaropvolgende jaar. Dit kan via Veeportaal of door het tellingsformulier (dat u ontvangt via de post) ingevuld terug te sturen naar DGZ.


Opgelet: Indien u doorgeeft dat u 0 dieren op uw beslag hebt, dan betekent dit niet dat uw beslag automatisch stopgezet wordt. Indien u uw activiteiten als houder van schapen, geiten, herten of kameelachtigen wenst stop te zetten, dan dient u dit schriftelijk te laten weten aan DGZ.

Wat is Veeportaal? 

Veeportaal is een internettoepassing waarmee u een aantal acties online kunt uitvoeren. Wanneer u zich registreert via http://www.dgz.be/registratie-veeportaal dan ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt u in Veeportaal:

 • uw bedrijfsgegevens raadplegen (aantal dieren, verantwoordelijken, meldingen, …)
 • de 15-decembertelling registreren- vervoersbewegingen melden - bestellingen plaatsen (oormerken en documenten)
 • documenten afdrukken (rapporten, registers)

Voordelen voor gebruikers van Veeportaal:

 • U betaalt geen registratiekosten meer. -
 • Uw bestellingen worden sneller verwerkt. -
 • U hebt op ieder ogenblik toegang tot uw actuele bedrijfsgegevens.