Stopgezet - Overkoepelende renovatiepremie

Vraag online aan

Wat

De renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en verschillende energiepremies van Fluvius integreren in Mijn VerbouwPremie. Naar aanleiding van deze integratie komt er een aanvraagstop voor de huidige renovatiepremie en de energiepremies. Nieuwe aanvragen voor de renovatiepremie zijn niet meer mogelijk vanaf 1 juli 2022.

Hebt u al investeringen gedaan én nog geen renovatiepremie aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

Ten laatste op 30 juni 2022 kon u een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: U bent meerderjarig en u woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht (met uitzondering van naakte eigendom).
  • Opgelet: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.
  • Uitzondering: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): u moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.
  • Opgelet: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.

U kon als persoon maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar (spreiding van verschillende categorieën van werken over twee aanvragen).

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

 • uw inkomen
 • uw woning
 • uw andere eigendommen
 • uw facturen

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moest u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 ‘technische installaties’ is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw).

Procedure

U kon de huidige renovatiepremie nog aanvragen ten laatste op 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 zijn de renovatiepremie en de meeste energiepremies van Fluvius samengevoegd in ‘Mijn VerbouwPremie’. Die eengemaakte premie kunt u pas vanaf 1 oktober 2022 aanvragen. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premie tijdelijk niet aanvragen.

U kon een renovatiepremie pas aanvragen:

 • na de uitvoering van de werken en als u over de nodige facturen beschikt
 • en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Vooraleer u de aanvraag kon indienen, moest u eerst alle nodige documenten verzamelen:

 • (Digitale) kopieën van facturen, offertes, attesten, …
 • U moet GEEN kopie van uw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan uw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën. Enkel in uitzonderlijke gevallen moet u een kopie van het aanslagbiljet bezorgen, bv. wanneer u een buitenlands inkomen in een ander land moet aangeven.

Als u een aanvraag hebt ingediend, houdt u volgende bewijsstukken ter beschikking. Wonen-Vlaanderen kan deze steeds opvragen:

 • omgevingsvergunning (bouwvergunning) indien van toepassing
 • plan van de architect indien beschikbaar
 • foto’s voor en na de uitgevoerde werkzaamheden
 • betalingsbewijs van de ingediende facturen.

Digitale aanvraag

Aanvragen indienen via het Formulierenloket van Wonen-Vlaanderen is vanaf 1 juli 2022 niet langer mogelijk.

Hebt u de aanvraag tijdig ingediend, dan krijgt u een bevestiging via e-mail. Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u ook een ontvangstbevestiging met de post, met uw dossiernummer. Hou die eerste e-mail en brief goed bij.

Aanvraag op papier

Aanvragen indienen op papier (aanvraagformulier, bijhorende factuurlijst en andere nodige documenten) is vanaf 1 juli 2022 niet langer mogelijk.

De aanvraagdatum is de postdatum van uw brief. Hebt u de aanvraag tijdig ingediend, dan krijgt u binnen 1 maand na de aanvraag een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt uw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijgt u een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt uw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Gaat u akkoord met de berekening, dan moet u verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Bent u het wel eens met de weigering, maar voldoet u op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag u altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Kostprijs

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Premie 30%

De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) als het inkomen onderstaande bedragen niet overschrijdt:

 • alleenstaanden: 32.980 euro
 • alleenstaande met 1 persoon ten laste: 46.170 euro
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 46.170 euro + 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste
 • gehuwden en samenwonenden: 46.170 euro
 • gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 46.170 euro + 3.700 euro per persoon ten laste.

Wie recht heeft op het premiebedrag van 30%, ontvangt per categorie een minimumpremie van 1.250 euro. De maximumpremie per categorie bedraagt 3.333 euro.

Ook wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar heeft recht op een premie van 30%, maar geen recht op de minimumpremie.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Premie 20%

De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro (er is geen minimumpremie). Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 5.000 euro.

Opgelet: het maximumbedrag van de premie, voor de 4 categorieën samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Voorbeeld

U kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6.666 euro voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën), dan kunt voor uw tweede premieaanvraag nog maximaal 3.334 euro krijgen.

Als u een premie van 20% krijgt, dan kunt u voor de eerste premieaanvraag (twee categorieën) nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kunt u dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.

Overgang naar Mijn VerbouwPremie

In aanloop naar de lancering van Mijn VerbouwPremie is het niet langer mogelijk om een aanvraag voor de renovatiepremie in te dienen van 1 juli tot en met 30 september 2022. Afhankelijk van de datum van uw eerste aanvraag is het misschien niet langer mogelijk om nog een tweede aanvraag in te dienen voor de renovatiepremie voor andere werken aan uw woning. U kunt voor die werken wel Mijn VerbouwPremie aanvragen vanaf 1 oktober 2022 als u aan alle voorwaarden voldoet. Meer info over de overgangsmaatregelen.