Erfgoedpremie beschermde monumenten en landschappen - bijzondere procedure

Maak een afspraak

Wat

Wanneer uw onroerend goed, gelegen in het Vlaamse Gewest, beschermd is als monument of landschap, kunt u in aanmerking komen voor de Vlaamse erfgoedpremie. De premie geldt voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed.

Er zijn twee procedures: de eenvoudige standaardprocedure en de complexere, bijzondere procedure. De bijzondere procedure voor de aanvraag van een erfgoedpremie is bedoeld voor grotere werkzaamheden en beheersmaatregelen. De Vlaamse Regering heeft beslist dat aanvragen volgens de bijzondere procedure worden geschorst. Sinds 10 december 2020 kunt u geen nieuwe aanvraag indienen. Enkel de standaardprocedure blijft bestaan.

Voorwaarden

U kunt een erfgoedpremie krijgen:

  • voor een beschermd erfgoed of een erfgoedlandschap
  • dat niet is uitgesloten voor erfgoedpremies of onderzoekpremies omwille van de eigenaar
  • op voorwaarde dat de werken in aanmerking komen voor een erfgoedpremie.

Procedure

U kon uw aanvraag nog indienen tot en met 9 december 2020.

  • Wanneer het dossier ontvankelijk is, krijgt u alvast de formele toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed toegestuurd. Starten met de uitvoering kan dan nog niet, daarvoor wacht u op de latere toekenning van de premie.
  • Het dossier wordt vervolgens door het agentschap op een wachtlijst geplaatst. Erfgoedpremies aangevraagd volgens de bijzondere procedure worden in principe chronologisch toegekend. Bepaalde aanvragen krijgen voorrang.
  • Zodra de erfgoedpremie is toegekend, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
  • Vervolgens bezorgt u een gunningsdossier. Daarin concretiseert u de werken en de uitvoerder(s) ervan. Op basis daarvan wordt het definitieve premiebedrag bepaald.

Uitbetaling van de premie

Deze procedure start u met het indienen van een aanvraagformulier tot uitbetaling:

  • Bij een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure mag u pas met de werken starten nadat de premie definitief is toegekend. In uitzonderlijke omstandigheden kan het agentschap hierop een afwijking toestaan.
  • Bij de start van de werken kunt u een voorschot van 50% van het toegekende bedrag opvragen.
  • Het restbedrag wordt betaald na controle van het uitbetalingsdossier. Dat dossier moet u indienen binnen de 5 jaar na toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kunt u die termijn één keer laten verlengen.

Meer informatie over de bijzondere procedure vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Kostprijs

Financieel voordeel

Basis voor de berekening van de premie is de kostenraming, zonder maximumbedrag. De btw is niet betoelaagbaar en zal niet in aanmerking genomen worden bij berekening van de premie. De toekenning verloopt in twee fasen, met een voorlopige en een definitieve toekenning.

De basispremie bedraagt 40%. Voor bepaalde types van erfgoed is een verhoging tot 60% voorzien. Als beloning voor goed onderhoud kunt u ook nog een aanvullende premie van 10% krijgen.

Contact

Adres
Archief Baljuwstraat 3 , 8720 Dentergem

Andere opzoekmomenten zijn mogelijk op afspraak.

Alle openingsuren Dienst Archief