Onze werking

Missie

De kernopdracht van IBO Scoebidoe is alle kinderen van het kleuter- en basisonderwijs in een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat een creatieve begeleiding en een verantwoord en gevarieerd spelaanbod aanbieden.

Pedagogische visie

We willen geen verlengstuk zijn van de schooltijd. Keuzevrijheid staat voorop. Kinderen vullen hun vrije tijd in volgens eigen interesses. Hieronder staat omschreven op basis van welke waarden we een optimaal pedagogisch klimaat aan de kinderen aanbieden:

  • Geen discriminatie: elk kind is welkom, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van ras of geaardheid en zonder onderscheid van de vermogenstoestand van de betrokkene. Elk kind wordt gelijkwaardig behandeld.
  • Warmte en geborgenheid: kinderen worden persoonlijk en informeel benaderd op een niet-schoolse manier. Zelf bepalen waarmee en met wie ze zullen spelen binnen het aangeboden aanbod hoort daarbij.
  • Ontwikkeling en zelfredzaamheid stimuleren: de kinderen worden niet bepamperd, maar gestimuleerd in hun groei naar zelfstandigheid. Er is ruimte voor avontuurlijk en vuil spel in de aangepaste buitenruimte.
  • Inspraak en keuzevrijheid garanderen: elk kind heeft recht op een eigen mening, die op een respectvolle manier geuit kan worden. Kinderparticipatie heeft een plaats binnen de werking.
  • Veiligheid en structuur: het is belangrijk de kinderen op te vangen op een veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende en bekwame volwassenen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Onze infrastructuur is aangepast aan de regelgeving.
  • Elk kind is uniek: er wordt voor iedereen tijd en aandacht gemaakt. Ze zijn geen nummers. De groep is meer dan de som der delen. Elk kind is uniek. De individuele draagkracht van de kinderen wordt gerespecteerd.

Visie op betrokkenheid en samenwerking met het gezin

Ouders vertrouwen ons hun grootste bezit, hun kinderen, toe. Daarom is een goed contact van groot belang. Al van bij de eerste kennismaking wordt de opvangervaring van ouders en hun kind vorm gegeven.

Medewerkers en het gezin zijn partners in de opvoeding. De begeleider is expert in de opvang en de ouder kent zijn kind als de beste, wat de beide partijen complementair maakt.

Communicatie met de gezinnen is daarbij essentieel:

  • Informatie delen met gezinnen is de basis van een wederzijds vertrouwen en betrokkenheid bij de werking. Zo voelen ouders zich veilig om ook moeilijkere zaken bespreekbaar te maken. Zij hebben het recht op informatie over hun kind en over de wereld van Scoebidoe met het nodige respect voor hun privacy.
  • Informatie ontvangen van gezinnen is eveneens belangrijk. De werelden thuis en opvang (visie, ervaringen, verwachtingen...) worden voor zover mogelijk binnen de visie op elkaar afgestemd. Het maakt de werking tevens laagdrempelig en het verrijkt onze kijk op de eigen werking. We hechten veel belang aan ouder- en kinderparticipatie en halen daar waardevolle informatie uit.

Contact

Adres
Sociaal Huis Wegwijs Kasteeldreef 1 , 8720 Wakken
Tel.
056 62 10 16
kinderopvang@dentergem.be