Zone Midwest

Print deze pagina

NIEUWS

 

BESLISSINGEN vorige raad: download

structuur voor de brandweer

Wat voorafging

De hervorming van de brandweer kwam in een stroomversnelling na de gasramp in Gellingen in 2004. Met de nieuwe wet op de civiele veiligheid in 2007, werd de overgang van een gemeentelijke korpswerking naar een zonale werking stap voor stap voorbereid. In 2008 waren er de 'taskforces' die vooral een inventariserende rol hadden. In 2010 en 2011 was er de operationele prezone, gevolgd in 2012-2014 door de prezone met rechtspersoonlijkheid.

Hulpverleningszone Midwest

Op 6 januari 2015 werd de zone Midwest met rechtspersoonlijkheid geïnstalleerd. Die geïntegreerde samenwerking tussen brandweerposten en gemeenten laat toe om de uitdagingen waar de brandweer voor staat, efficiënt en professioneel aan te pakken om u als burger zo goed mogelijk te beschermen.

De gemeenten werden bij koninklijk besluit ingedeeld in zones. In West-Vlaanderen zijn er 4 zones afgebakend. Onze gemeente/stad behoort tot hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen of zone Midwest. Die telt 15 gemeenten. Op onderstaande kaart kunt u alle gemeenten van zone Midwest zien.

Ambities zone Midwest

Vanaf 1 januari 2015 werken alle brandweerkorpsen samen in een netwerk van 17 posten. Dat betekent dat de beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers automatisch overgaan naar zone Midwest. Zone Midwest telt circa 660 manschappen (36 beroepsmensen, 624 vrijwilligers).

Zone Midwest ambieert volgende doelen, ter bescherming van de 220.000 inwoners:

  • Iedere burger krijgt de snelste adequate hulp, met een uniforme kwaliteit. Dat betekent dat ingeval van brand of noodhulp de snelste post ter plaatse wordt gestuurd met de nodige middelen om hulp te bieden. Het uitgangsprincipe is dat elke burger recht heeft op eenzelfde bescherming tegen een gelijkwaardige kostprijs. Dat betekent eveneens dat de snelste post ook die van een naburige gemeente kan zijn. In de zonewerking vallen de gemeentegrenzen namelijk weg.
  • Goed opgeleide brandweerlieden: elke brandweerman krijgt dezelfde functiegerichte opleiding.
  • Elke brandweerman krijgt dezelfde functiegerichte persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Een uniform statuut voor het operationeel personeel, met vastgelegde rechten en plichten, verloning (beroeps) en vergoedingen (vrijwilligers).

Financiering

De financiering van de zonale werking gebeurt met gemeentelijke middelen, aangevuld met een federale dotatie. Elke gemeente betaalt mee in de werking van de brandweer volgens een afgesproken verdeelsleutel. Het budget van de zone bedraagt iets meer dan 10 miljoen euro. De federale toelage bedraagt € 2.579.951.

De financiële verdeling tussen de gemeenten is als volgt:

De structuur van zone Midwest

Zone Midwest wordt bestuurd door de zoneraad en door het zonecollege, samengesteld uit de 15 burgemeesters van de gemeenten van de zone. De zonecommandant zetelt eveneens in de zoneraad, met adviserende stem. Als 'algemeen directeur' is de zonecommandant verantwoordelijk voor en staat samen met twee directeurs in voor de dagelijkse leiding van de zone. Verder is de zonecommandant voorzitter van de technische commissie. In die commissie zetelen alle postoversten van de 17 posten uit zone Midwest. Zij hebben een adviserende rol naar de zoneraad toe.

Wat verandert er voor u als inwoner?

Voor u als inwoner verandert er in principe niets. In geval van nood belt u nog steeds het hulpnummer 112. Bel geen plaatselijk brandweernummer. Dan kan de uniforme uitruk niet gegarandeerd worden.

Bijvoorbeeld bij brand in een gebouw in zone Midwest vertrekt altijd, onafhankelijk van de plaats van de interventie, dus onafhankelijk van de gemeente: de snelste autopomp, de snelste tankwagen, de snelste hoogtewerker, de snelste tweede autopomp en de snelste commandowagen berekend voor het adres van de interventie.

Voor een schouwbrand vertrekt altijd de snelste autompomp, de snelste hoogtewerker en de snelste commandowagen.

Website

Voor alle informatie over brandweerzone Midwest, kunt de website raadplegen.

 Noodnummer brandweer

Contact Midwest

Zone Midwest
051/80 60 00

Hoofdzetel Hulpverleningszone Midwest
Kwadestraat 159
8800 Roeselare

 

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login