Sitemap

Print deze pagina
Home
CORONA
COVID-19
Diensten | Op afspraak
Vaccin | Vaccinatiecentrum Tielt
Vaccin | vragen en antwoorden
Reizen | reisadviezen
Covid-19 | Ben ik besmet?
Helpen | Zorgen voor elkaar
Helpen | Mondmaskers naaien
1712 | Omgaan met conflicten
Contactinformatie
Veelgestelde vragen
Leven
Levensloop
Gezinsuitbreiding
Geboorte
Afschrift van akte van geboorte
Erkenning
Afschrift van akte van erkenning
Adoptie
Geboorte- en adoptiepremie
Kinderen
Zelfstandige onthaalouders
Onthaalmoeders aangesloten bij een dienst
Zelfstandige kinderdagverblijven
Huwelijk, samenwonen en echtscheiding
Huwelijk
Huwelijksaangifte
Huwelijksjubileum
Aanvraag vreugdeschoten
Wettelijke samenwoonst
Echtscheiding
Afschrift van akte van echtscheiding
Pensioen en inkomensgarantie
Rustpensioen voor werknemers
Rustpensioen voor zelfstandigen
Overlevingspensioen voor werknemers
Overlevingspensioen voor zelfstandigen
Inkomensgarantie voor ouderen
Overlijden
Aangifte van overlijden
Afschrift van akte van overlijden
Begraafplaatsen
Ontgraving
Laatste wilsbeschikking
Wilsverklaring inzake euthanasie en negatieve wilsverklaring
Afstand van organen
Identiteit
Identiteitskaart
Elektronische Identiteitskaart
Pin- en pukcode
Aanvraag pin - en pukcode
Kids-ID
Elektronische vreemdelingenkaart
Verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging
Naamsverandering
Holebi en Transgender
Stamboomonderzoek
Nationaliteit
Afschrift van akte van nationaliteit
Rijbewijs
Voorlopig rijbewijs
Europees rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Reizen
Kids-ID
Vlamingen in de wereld
Reispas
Reistoestemming
Legalisatie van handtekening
Attesten en uittreksels
Uittreksels uit het bevolkingsregister
Uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand
Uittreksels uit het strafregister
Aanvraag inkomensvervangende tegemoetkoming
Aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden
Aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap
Adreswijziging
Aangifte vertrek buitenland
Beroepswijziging
OCMW - Sociaal huis
Leefomgeving
IN DE KIJKER
Asbestinfo.eu
Buxusmot
Verdelging wespennesten
Geluidsoverlast door blaffende honden
I.V.I.O. plaatst 11 ondergrondse glascontainers
Passief roken
Knotploeg
Composteren
Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen
Gewestplannen
Bijzondere plannen van aanleg (BPA)
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Stedenbouwkundige vergunning
Ruimtelijke structuurplannen
Stedenbouwkundige verordeningen
Openbare onderzoeken
Zoneringsplan
GECORO
Overstromingsgevoelige gebieden
Mobiliteit
Gemeentelijke wegen
Gewestwegen
Openbare werken
Openbaar vervoer
Signalisatievergunning
Werken van Eandis
Meldingen
Milieu en natuur
Zwerfkatten
Bos, groen- en natuurgebieden
Meikensbossen
Baliekouter
Onderhoud van landschapselementen
Landbouw
Landbouwschattingscommissie
Sanitaire attesten
Permanente inventaris varkens
Pesticidenreductie
Water
Waterlopen
Riolering
Drinkwater
Hemelwater
Afkoppelen hemelwater
Hemelwaterput
Aanvraag premie regenwaterput
Grachten
Melding Water
Bodem
Afval
Containerpark
Ophaalkalender IVIO
Restafval
Afval: matrassen
Papier en karton
PMD
Glas
Textiel
Groenafval
Grof vuil
Batterijen
Hinder en overlast
Meldingen hinder en overlast
Milieuvergunning
Openbare onderzoeken
Veiligheid & preventie
Brandweer
Wat doen bij brand
Voorstelling Zone Midwest
Tarieven Zone Midwest
Politie
Noodplanningsambtenaar
Noodnummers
Inbraakpreventie
Brandpreventie
Wonen
IN DE KIJKER
Energiehuis | Energielening
Energiehuis WVI
Barometer energiesparen
Overkoepelende renovatiepremie
Energiepremies
Vernieuwde EPC
De woningpas
Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
Woonleningen Vlaams Woningfonds
Groepsaankoop groene energie
Leen goedkoop voor energiebesparende investeringen
Geef lucht aan je huis
Vervang loden leidingen
Verhuizen
De Woonwinkel
Sociale huisvesting
Ter Kercken – Markegem
Residentie Keukeldam - Wakken
Toewijzigingsreglement sociale huurwoningen
Sociale bouwmaatschappijen
Nutsvoorzieningen
Openbare verlichting
Waterleiding
Elektriciteit
Aardgas
Kabeldistributie en digitale tv
Vrije tijd
IN DE KIJKER
mini- en miditennis: lessen voor kids
#sportersbelevenmeer
Erfgoeddag 2022
Ticketgang
Archief
Genealogie en stambomen
Vrijwilligers gezocht
Bibliotheek
Hoofdbib Wakken
Uitleenpost Dentergem
Inschrijven en reglement
Catalogus en collectie
Verlengen, reserveren en IBL
Beheerraad
KJV kinder- en jeugdjury
Cultuur
Activiteiten
Socio-culturele verenigingen
Cultuurraad
Samenstelling en leden
Verslagen
Subsidiereglement voor (socio-)culturele en sociale verenigingen
Verkiezing "De Dentergemnaar"
Dentergem Doorkruist
Evenementen
Receptie en huwelijksjubilea
Kermissen
Melding van een evenement
Richtlijnen voor evenementen
Aanvraag wielerwedstrijden
Handige documenten en links
Jeugd
Jeugddienst
Activiteiten
Jeugdverenigingen
Jeugdraad
Samenstelling en leden
Verslagen
Subsidies
Buitenschoolse opvang en speelpleinwerking
Sport
Activiteiten
Sportverenigingen
Sportinfrastructuur
Sportinfrastructuur indoor en outdoor
Reservatie sportinfrastructuur
Sportraad
Sportsubsidies
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerspool
Verzekering
Toerisme
folder toerisme Dentergem 2021
Bezienswaardigheden
Baliekouter
Meikensbossen
Recreatieve routes
Fietsroutes
Fietsen in t West-Vlaamse Hart
Wandelroutes
Ruiterroutes
Erfgoedroutes
Wandelpad Neerhoek
Verhuur
Verhuur nadarafsluitingen
Verhuur volksporten
Tarieven zalen
Vrijetijdstoelage
Huis van het Kind
Pamperbank
Leren
Kleuter- en lager onderwijs
Kunstonderwijs
CLB
Buitengewoon onderwijs
Werken
Arbeidskaarten voor vreemdelingen
Bestuur
Schepencollege en Vast Bureau
Samenstelling
Besluiten
Gemeente- en OCMW-raad
Samenstelling gemeenteraad
Documenten gemeenteraad
Documenten OCMW-raad
Meerjarenplan
Bijzonder Comité Sociale Dienst
Besluiten burgemeester
Adviesraden
Jeugdraad
Cultuurraad
Beheerraad Bibliotheek
Gecoro
Sportraad
Documenten
Diensten
Burgerzaken
Grondgebiedzaken
Vrije tijd
Algemene administratie
Sluitingsdagen
Zaalverhuur
Ondernemen
INFORMATIE
Steunmaatregelen
Heropening
WINKELHIEREN
IN DE KIJKER
E-loket
Infomagazine
Contact
Disclaimer
Sitemap
A tot Z
Links
Nieuws
Internet & PC
Dentergembon
FAQ
Naturalisatie
Privacy Policy
Samenstelling en leden
Verslagen
Samenstelling en leden
Verslagen
Samenstelling
Sportverenigingen in kaart
Huidige vacatures
Huidige vacatures
Spontane sollicitatie OCMW
Oproep nieuwe kandidaten GECORO Dentergem
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login