Steunmaatregelen

Print deze pagina

Update van 23/10/2020

Welke steunmaatregelen voorzien de regeringen?

Voor vele sectoren, en zeker voor de horecasector, zijn de aangekondigde maatregelen zeer zwaar. Om de impact te verlichten, heeft de regering op vrijdag 16/10 tijdens de persconferentie al de volgende maatregelen aangekondigd;

 • Het overbruggingsrecht voor zaken die moeten sluiten, wordt verdubbeld. Dat komt neer op €3.228/maand voor zelfstandigen met gezinslast en €2.584/maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.
 • De bestaande steunmaatregelen worden verlengd.
 • De mogelijkheid om sociale bijdragen kwijt te schelden wordt uitgebreid. Het gaat om RSZ-bijdragen.
 • De regering wil ervoor zorgen dat de werknemers in de horeca de eindejaarspremie uitbetaald krijgen.

Dit zijn de steunmaatregelen die de federale regering aankondigde. Ook de verschillende deelstaten hebben steunmaatregelen aangekondigd.

Zo heeft Vlaanderen al een premie van 10% van de omzet in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 aangekondigd. Met een maximum van;

 • €11.250 voor kleine ondernemingen
 • €22.500 voor ondernemingen vanaf 10 werknemers

1. OVERBRUGGINGSRECHT

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen (werkloosheid) voor zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk onderbreken in maart en/of april en/of mei 2020.

Het overbruggingsrecht werd onder de zelfde voorwaarden (7 ononderbroken kalenderdagen  inactiviteit) verlengd tot eind augustus 2020 maar er moet per maand een nieuwe aanvraag ingediend worden. Aanvraag, via de sociale verzekeringskas.

Wie heeft er recht op

 • Alle zelfstandigen in hoofdberoep + zelfstandigen in bijberoep met een referte inkomen dat hoger is dan €13.993,77, alsook iedere medewerkende echtgenote met het maxi statuut.

Voorwaarden

 • Sectoren getroffen door de verplichte sluitingsmaatregelen (culturele instellingen, horeca, winkels, kappers, …) hebben automatisch recht op het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei 2020, ongeacht of de onderbreking geheel of gedeeltelijk is. Er is geen minimale onderbrekingsperiode vereist.
 • Sectoren die niet opgenomen zijn in de sluitingsmaatregelen hebben recht op het overbruggingsrecht op voorwaarde dat de werkzaamheid gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken wordt tijdens de kalendermaand waarin het financieel voordeel verschuldigd is.

Het bedrag van uitkering bedraagt €1.614,10 met gezinslast of €1.291,69 zonder gezinslast.

2. GEDEELTELIJK OVERBRUGGINGSRECHT

De overheid heeft een uitbreiding van het overbruggingsrecht voorzien voor volgende categorieën;

 • Zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referte inkomen dat zich situeert tussen €6.996,89 en €13.993,77.
 • Actief gepensioneerden wiens wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referte inkomen dat hoger is dan €6.996,89.
 • Student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referte inkomen dat hoger is dan €6.996,89.

Het bedrag van de uitkering bedraagt €807,05 met gezinslast of €645,85 zonder gezinslast.

Aanvraag

De aanvraag van het overbruggingsrecht en het gedeeltelijk overbruggingsrecht dient te gebeuren via de sociale verzekeringskas waar de zelfstandige is aangesloten, meer informatie op: https://www.rsvz.be/nl/inlichtingenformulier-overbruggingsrecht-gedwongen-onderbreking

3. UITBREIDING VAN VERMINDERING, UITSTEL EN/OF AFBETALING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

De mogelijkheid om een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen werd uitgebreid naar het 3de en 4de kwartaal van dit jaar. Deze maatregelen gelden voor de voorlopige bijdragen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden.In dit kader bestaan er versoepelde maatregelen.

Info kan ingewonnen worden via de sociale verzekeringskas waar de zelfstandige is aangesloten.

4. (VERLENING) CORONA-HINDERPREMIE

Je kan bij VLAIO een corona-hinderpremie aanvragen als je als ondernemer je fysieke locatie volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen.

De ondernemers die getroffen zijn door een verplichte sluiting bekomen een éénmalige premie van €4.000 voor de eerste 21 dagen. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen van €160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

De corona hinderpremie liep initieel tot 12 juni. Gezien bepaalde sectoren nog verplicht gesloten moeten blijven heeft men beslist om de looptijd van de corona hinderpremie te verlengen.

Concreet wil dit zeggen dat wellnesscentra en sauna’s, foorkramers en bepaalde marktkramers een beroep kunnen blijven doen op de dagpremie van €160 per extra sluitingsdag.

Wie komt in aanmerking

 • Alle zelfstandigen in hoofdberoep + zelfstandigen in bijberoep met een referte inkomen dat hoger is dan €13.993,77.
 • Alle vennootschappen

Let wel : de hinderpremie wordt toegekend bij verplichte fysieke sluiting, afhaal, levering en e-commerce blijft verder toegelaten in combinatie met de hinderpremie.
Uiterlijke datum van aanvraag is tot 30 dagen na opheffing van de sluitingsmaatregelen.

Aanvraag

Deze premie kan aangevraagd worden via de website van VLAIO, meer informatie op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

5. CORONA-COMPENSATIEPREMIE

Vanaf 4 mei 2020 kan de corona-compensatiepremie aangevraagd worden. Deze premie is er voor alle ondernemingen met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die te maken hebben met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen.

Deze premie bedraagt €3.000 of €1.500 en is van toepassing op nagenoeg alle ondernemingen.

 • Voor vennootschappen
  • het statuut van de mandataris speelt geen rol en kan in aanmerking komen voor de compensatiepremie van €3.000.
 • Voor eenmanszaken
  • als zelfstandige in hoofdberoep kunt u in aanmerking komen voor de compensatiepremie van €3.000.
  • als zelfstandige in bijberoep bedraagt de compensatiepremie eveneens €3.000 op voorwaarde dat u in 2019 een netto belastbaar inkomen heeft van minstens €13.993,78. Ligt uw netto belastbaar inkomen in 2019 tussen €6.996,89 en €13.993,77 bedraagt de compensatiepremie €1.500. Als u in dat geval verkeert en u combineert uw activiteit als zelfstandige met een baan als loontrekkende in een arbeidsregime van 4/5 of meer, dan komt u niet in aanmerking.
 • De zelfstandig helpers en de meewerkende echtgenoten komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

U moet kunnen aantonen dat er een omzetvermindering is van 60% gedurende de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Voor startende ondernemingen geldt als referteperiode de verwachte omzet in de zelfde periode in een financieel plan. Ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij de opstart moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Het omzetverlies moet aangetoond worden via een verklaring op eer. Bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden maar moeten wel gedurende 5 jaar ter controle bijgehouden worden.

Worden uitgesloten

 • Holdingmaatschappijen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Managementsvennootschappen
 • Ondernemingen die in aanmerking komen voor de Corona hinderpremie

Uiterlijke datum voor aanvraag is 30 juni 2020.

Aanvraag

Deze premie kan aangevraagd worden via de website van VLAIO.

Meer informatie op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Deze maatregel werd uitgebreid tot eind augustus 2020.

6. BELASTBAARHEID VAN BOVENVERMELDE PREMIES

 • Het overbruggingsrecht moet aangegeven worden in de personenbelasting (deel 1). Begin 2021 ontvangen de genieters hiervan een fiscale fiche; Het overbruggingsrecht wordt belast als een vervangingsinkomen en is niet onderworpen aan sociale bijdragen.
 • De hinderpremie is zondermeer vrijgesteld van belastingen.
 • De compensatiepremie is nog belastbaar, maar er is een wetswijziging in voorbereiding om die premie vrij te stellen van belastingen.

7. EEN OUDERSCHAPSUITKERING COVID-19 VOOR ZELFSTANDIGEN

Naar het voorbeeld van het ouderschapsverlof Covid-19 toegekend aan de werknemers, moest er een analoge maatregel genomen worden voor de zelfstandigen. Op 16 mei heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om een ouderschapsuitkering Covid-19 in te voeren ten gunste van de zelfstandige ouders voor mei en juni.

Deze uitkering zal betaald worden aan de zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit voortzetten of hervatten in mei en juni, maar die hun werkuren moeten terugschroeven om te zorgen voor een of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking.
De uitkering zal €532,24 per maand bedragen of €875 voor een éénoudergezin. Dit kan niet worden gecumuleerd met het overbruggingsrecht. Aanvragen moeten ingediend worden bij de sociale verzekeringskas waar de zelfstandige is aangesloten.

De ouderschapsuitkering werd verlengd tot eind augustus 2020.

8. RELANCE-UITKERING VOOR ZELFSTANDIGEN

Omdat de heropstart voor de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun opstart kan ondersteunen; “de Relance-uitkering”.

De bedragen van de “Relance-uitkering, zijn dezelfde als het overbruggingsrecht (zie punt 1.)

Deze uitkering mag gecombineerd worden met een hervatte uitoefening van de activiteit en kan niet gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

Je hebt recht op deze uitkering op voorwaarde dat jouw zaak op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was en op voorwaarde dat kan aangetoond worden dat gedurende het 2de kwartaal 2020 de omzet is gedaald met minstens 10% tov dezelfde periode vorig jaar

Aanvraag via de sociale verzekeringskas.

9. BTW-VERLAGING IN DE HORECA

Het BTW-tarief op alle diensten in de horeca, met uitzondering op alcoholische dranken, wordt tot 31 december 2020 verlaagd tot 6% (tot voorheen was dit 12%). Dit gaat in op 08 juni 2020.

10. CORONA ONDERSTEUNINGSPREMIE

Wat is het?

Dit is een ondersteuningspremie voor groot omzetverlies. Hoewel de Nationale Veiligheidsraad de beperkende maatregelen heeft versoepeld op 3 juni, worden vele ondernemingen met vestiging in Vlaanderen, die open gebleven zijn of opnieuw open gegaan zijn na verplichte sluiting, geconfronteerd met het nemen van specifieke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit kan leiden tot een omzetdaling.

Indien deze omzetdaling minstens 60% bedraagt in de doorstartperiode (1ste maand na volledige heropstart), heeft de Vlaamse Regering voorzien in een ondersteuningspremie ter compensatie.

Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

De premie bedraagt €2.000 voor zelfstandigen in hoofdberoep en €1.000 voor zelfstandigen in bijberoep.

De aanvraag van de premie moet online ingediend worden uiterlijk op 15 augustus 2020.

Meer informatie omtrent de voorwaarden kan je vinden op de website van VLAIO.OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login