Overstromingsgevoelige gebieden

Print deze pagina
In navolging van het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid en latere wijzigingen, werd in 2006 een eerste kaart met vermelding van de overstromingsgevoelige gebieden opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij. Die kaart werd in 2011 een eerste keer herzien. De meest recente herziening dateert van 1 september 2014 en kunt u hier bekijken. Op die kaart zijn 2 types overstromingsgevoelig gebied weergegeven:


  1. De effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauw) zijn gebieden die recent nog onder water liepen of waarvan computermodellen aangeven dat het er om de 100 jaar of vaker overstroomt
  2. De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauw) zijn van nature overstroombare gebieden waar zich op de bodem in het verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen. De kans op overstromingen is in deze gebieden klein maar kan bij extreme weersomstandigheden niet uitgesloten worden.
De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden speelt een belangrijke rol bij de toepassing van de watertoets en in het kader van de informatieplicht die geldt bij de verkoop of de verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied.

Vergunningsaanvragen

Sinds 1 maart 2012 dient bij iedere bouwaanvraag een watertoets te worden doorlopen. De watertoets is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem die veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets.

De overheid moet in bepaalde situaties bij het uitvoeren van de watertoets advies vragen aan de betrokken waterbeheerder. De waterbeheerder kan aanbevelingen formuleren om de geplande activiteiten bij te sturen om zo de verwachte schade aan het watersysteem te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren.

Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Informatieplicht vastgoed in overstromingsgevoelige gebieden

Sinds 11 oktober 2013 moeten verkopers en verhuurders van onroerende goederen kandidaat-kopers en -huurders erover informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. De informatieplicht start al bij de publiciteit over het onroerend goed en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de vastgoedakte.

Opgelet! Verwar de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden niet met de federale kaart met risicozones voor overstromingen. Het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 heeft de risicozones voor overstromingen afgebakend. De brandverzekering, die automatisch de schade door natuurrampen zoals overstromingen dekt, houdt alleen rekening met de risicozones. Die zones zijn een stuk kleiner dan de overstromingsgevoelige gebieden op de watertoetskaart en duiden de plaatsen aan waar de kans op waterschade het grootst is.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login