Stedenbouwkundige vergunning

Print deze pagina

Voor bouwen, verbouwen en het uitvoeren van diverse terreinaanleg- en technische werken moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Wanneer een perceel in meerdere loten voor woningbouw wordt verkaveld dient een verkavelingsvergunning te worden aangevraagd. De dienst Stedenbouw onderzoekt alle aanvragen en levert na gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen een vergunning af.

Werken met een architect

Voor nieuwbouw, grondige verbouwingen en sommige werken van geringe omvang is de medewerking van een architect nodig. De afwerking en de behandelingsduur van die dossiers bedraagt maximaal 105 dagen, te rekenen vanaf de dag na die waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de vergunningsaanvraag aan de aanvrager wordt verstuurd. De gemeente heeft na ontvangst van het dossier 30 dagen de tijd om een dossier (on)volledig en/of (on)ontvankelijk te verklaren.

Vergunnings- of meldingsplicht

Een aantal ingrepen heeft De Vlaamse Regering vrijgesteld van de vergunningsplicht. Bij diverse andere ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Verkavelingsvergunning of -wijziging

De behandelingsduur van een verkavelingsvergunning of -wijziging bedraagt maximaal 150 dagen te rekenen vanaf de dag na die waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de vergunningsaanvraag aan de aanvrager wordt verstuurd.

Meer informatie

Op de website www.ruimtelijkeordening.be vind je onder de link vergunning een overzicht van welke werken vergunningsplichtig zijn, welke werken vrijgesteld zijn van vergunning en welke werken enkel meldingsplicht hebben.

Onder de link formulieren vind je de diverse formulieren voor een stedenbouwkundige aanvraag (uitgebreide dossiersamenstelling (met architect), eenvoudige dossiersamenstelling (zonder architect), terreinaanlegwerken (bv. kappen van bomen) en technische werken (bv. aanleggen of wijzigen van wegen) met telkens de aanstiplijst van de benodigde stukken).OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login