Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende:

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan

en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op de website.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien u wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Om op de hoogte te zijn van de door u vastgestelde knelpunten, zouden we het op prijs stellen indien u ons ook informeert over uw reactie richting Nederland.

bekendmaking beslissing OMV - Palingstraat 37, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020174899

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 37 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 219M2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Neerhoek 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020174466

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerhoek 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 88D en deel van 97D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vervangingswoning na slopen bestaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020105165

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd gedeeltelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, percelen 600M en 605/02F.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning met aanhorigheden en loods tot woonerf met 8 woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Neerhoek 1, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020158912

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie in zitting van 25 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx heeft vergund onder voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerhoek 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 78F.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een stal en bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met carport en plaatsen van zonnepanelen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Wakkensesteenweg 25 en 27, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021014785

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 25 en 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 298B, 298C en deel van 297W.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van 2 halfopen bebouwingen en herbouwen van één woning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021014785) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 mei 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Mirrepadde, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020166912

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 775X8 en deel van 775K11.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 14 prefabgarages en aanleggen van de toegangsweg.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020166912) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 mei 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Molenhove 10A, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021021336

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 10A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1035M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bijgebouw met aansluitende wand.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021021336) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 mei 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkenstraat 58, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020159239

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 58 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, deel van percelen 190Y en 190Z.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 2 loten voor het bouwen van halfopen eengezinswoningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 24, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020168834

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 24 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 466D2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 63A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020132286

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 63A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 172T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad en bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Molenstraat 101, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021017747

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 101 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, percelen 1100D en 1112A.

Het betreft een aanvraag tot het hernieuwen van de exploitatievergunning van een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in de agro- en industriebouw, metaalconstructies, montagewerk en verhuur van kranen en hoogwerkers.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021017747) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 23 april 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Staatsbaan 33, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020172227

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Staatsbaan 33 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 37E.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een reclamezuil met ingebouwde brievenbus.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 34, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020162067

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 34 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 287V.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van de gebouwen van een voormalige autohandel en garage.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Rogier de Kerchovestraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020138930

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rogier de Kerchovestraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, deel van perceel 229A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltseweg zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020122668

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, percelen 7C en 7D.

Het betreft een aanvraag tot herbestemming en renovatie van de Sint-Annakapel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020158165

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 128D.

Het betreft een aanvraag tot het renoveren van de voorgevel en plaatsen van lichtreklame.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vaerestraat 23, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020168855

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vaerestraat 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 93L.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een halfopen woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Vijvestraat 14, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021027137

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 maart 2021 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 435E2.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een veranda.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Wakkensesteenweg 13C, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021028638

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 maart 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 13C te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 288V.

Het betreft een melding voor het tijdelijke grondbemaling voor het aanleggen van een kelder en zwembad.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Statiestraat 53, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021028349

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 maart 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 53 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, percelen 459P3 en 582C.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van de kelderverdieping van het WZC.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Bunderswijk 37, Dentergem carport

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020144180

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 februari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bunderswijk 37 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 288D3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Bunderswijk 37, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020144167

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 februari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bunderswijk 37 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 288D3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login