Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 119, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020035076

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 119 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 785/02X2.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van bestaande bebouwing + bouwen van 3 woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Kervijn de Lettenhovedreef zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020040630

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kervijn de Lettenhovedreef zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1004A2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een prefab-chalet als tijdelijke zorgwoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Antoon van Bourgondiëlaan 17 en 19, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020086545

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bijstellen van verkaveling) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Antoon Van Bourgondiëlaan 17 en 19 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1K3 en 1L3.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een perceelsgrens gelegen tussen lot 25 en 26.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 23 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020086545) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 21 augustus 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Oosthoekstraat 16, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020076794

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 16 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 857M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage met tuinberging bij eengezinswoning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 23 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020076794) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 21 augustus 2020.

Terinzagelegging PR-MER 3288 – J. Lisabeth

Het pluimveebedrijf J. Lisabeth, gevestigd aan de Groeneweg 3 te Deinze wenst zijn vergunning uit te breiden. Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag werd een aanmeldingsdossier en ontwerp-MER opgesteld.

Deze documenten worden ter inzage gelegd van 14 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 op de Dienst Omgeving van de gemeente Dentergem, Kerkstraat 1, tijdens de openingsuren, of digitaal op deze website.

Eventuele inspraakreacties kunnen rechtstreeks aan het team Mer bezorgd worden (digitaal: via https//www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota, per post: Departement Omgeving, Team Mer; Uitbreiding pluimveebedrijf J. Lisabeth te Deinze; Koning Albert II-laan 20, bus 8; 1000 Brussel) of aan de gemeente (digitaal: omgeving@dentergem.be, per post: Dienst Omgeving, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, of via afgifte aan de balie). De ontvangen inspraakreacties worden gebundeld en mee opgenomen in het scopingsadvies van het team Mer.

Wat zijn nuttige inspraakreacties?

Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen over het voorgenomen project zelf, over de alternatieven, over de beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en milderende maatregelen, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de leemten in de kennis, ...

bekendmaking openbaar onderzoek - Molenstraat en Oeselgemstraat, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG – OMV_2019159298

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat en Oeselgemstraat te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1008A3, 1008B3, 1008D3, 1008M2, 1008N3, 1008P2, 1008P3, 1008W2, 1008Y2 en 999G.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 21 loten voor woningbouw met de aanleg van wegenis.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019159298) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 18 augustus 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Ommegangstraat 6, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020041327

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangstraat 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 784K4.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen van een woning + bouwen van een houten tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020040566

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 873F, 873G, 873H.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van bestaande stalling en berging + verwijderen van verharding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 76, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020035945

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 76 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1028E.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een halfopen woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020022170

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, deel van perceel 990D4 en 990P4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020027629

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 348B.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Mirrepadde 25, 27, 29, 31, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020076322

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 25, 27, 29, 31 en 33 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, delen van perceel 775D11, 775K8 en 775M7.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 aaneengesloten en 3 aaneengesloten bebouwingen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 16 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020076322) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 14 augustus 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Eugeen Van Maldeghemstraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020069666

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eugeen Van Maldeghemstraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 306G3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 16 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020069666) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 14 augustus 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkenstraat 52, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020039953

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 52 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 191G.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat 30, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020052263

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 30 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 446Z5.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen woning en regularisatie van een vroegere verbouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oostrozebekestraat 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020048749

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oostrozebekestraat 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 16B.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van de kapconstructie en dakbedekking van het zadeldak.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 60, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020027167

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 60 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 136X.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Baliekouter 35, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020026230

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baliekouter 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 783A3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Meulebekestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020022568

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 352H.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een elektriciteitscabine.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Pontbrouckstraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020010225

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontbrouckstraat 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 266X en 266Y.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login