Milieuvergunning

Print deze pagina

Wat en hoe aanvragen?

Door VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is. Startende bedrijven kunnen nagaan welke vergunningen en procedures nodig zijn.

Lijst met vergunningsplichtige activiteiten

Alle vergunningsplichtige activiteiten werden door de overheid in één lijst gegoten: de zogenaamde "indelingslijst met indelingsrubrieken”. Die lijst bundelt alle activiteiten die een potentiële bron van hinder en gevaar zijn voor milieu en omwonenden. De indelingslijst kan men raadplegen via deze link.

Aan de hand van de indelingsrubrieken in die lijst kan je de klasse van een hinderlijke inrichting of het bedrijf bepalen. Als een inrichting valt onder de toepassing van verschillende indelingsrubrieken die behoren tot verschillende klassen, dan geldt de procedure van de hoogste klasse.

Verschillende klassen

Rekening houdende met de graad van hinder die de uitbating voor de omgeving kan veroorzaken, worden de hinderlijke inrichtingen onderverdeeld in drie klassen. De klasse-indeling bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure.

Klasse 3

Een uitbating van een klasse 3-bedrijf wordt - in één exemplaar - gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Voor het indienen van een klasse 3 zijn er 3 formulieren.

  • meldingsformulier klasse 3
  • meldingsformulier overname
  • mededeling kleine verandering klasse 1-2

Klasse 2

Het aanvraagdossier voor een klasse 2-vergunning wordt in zevenvoud ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Vooraleer je het aanvraagdossier in zeven exemplaren indient is het aangewezen een afspraak te maken met de dienst milieu en natuur, ter nazicht van de volledigheid van het dossier.

Klasse 1

Voor een klasse-1-vergunning wordt het dossier in tienvoud ingediend bij de Deputatie.

Formulieren downloaden

Alle formulieren kunt u downloaden via deze link

Vooraleer de aanvraag klasse 1 of 2 kan gebeuren, moet een dossiertaks worden betaald op de rekening van AMINAL-afdeling milieuvergunningen met vermelding ‘Vlarem-dossiertaks’. Op  deze website kunt u nagaan hoeveel dossiertaks u hoeft te betalen.

Extra informatie

Koppeling milieuvergunning en bouwvergunning

Een milieu- en een stedenbouwkundige vergunning zijn gekoppeld. Dat betekent dat een verleende bouwvergunning wordt geschorst, zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Omgekeerd wordt een milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

Verandering

Voor veranderingen aan reeds bestaande inrichtingen (d.w.z. uitbreidingen, toevoegingen of wijzigingen) moet eveneens een melding klasse 3-, of klasse-1, of klasse-2-vergunning worden aangevraagd.

Overname

In geval een bedrijf door een andere exploitant wordt overgenomen dient de overnemer de overname uiterlijk 10 kalenderdagen voor de wettelijke overdracht te melden via het meldingsformulier overname .

Hernieuwing

Wanneer een vergunning ten einde loopt moet tijdig een nieuwe worden aangevraagd en dat tussen de 18de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunning.

Stopzetting

Stopzetting van één of meerdere activiteiten van een bedrijf of de volledige stopzetting van het bedrijf dient eveneens gemeld te worden aan het gemeentebestuur op de dienst milieu.

Bekendmaking milieuvergunningsaanvragen

Tijdens de procedure van een milieuvergunning klasse 1 en 2 worden de aanvragen onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

Bekendmaking beslissing over milieuvergunningsaanvragen

Tijdens de procedure van een milieuvergunning klasse 1 en 2 worden de beslissingen omtrent deze aanvragen bekendgemaakt. 

Belastingsreglement

De gemeenteraad heeft beslist om een belasting te heffen op:

  1. de exploitatie van een nieuwe inrichting van klasse 3, klasse 2 en klasse 1,
  2. de verandering van een gemelde inrichting,
  3. de verandering van een vergunde inrichting,
  4. de overname van een vergunde inrichting door een andere exploitant.

Klik hier om het volledige belastingsreglement na te lezen.Stedenbouw en milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel. milieu: 051 57 55 19
Tel. stedenbouw: 051 57 55 18
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login