Bodem

Print deze pagina

Het bodemattest 

Het Bodemdecreet verplicht de overdrager om voor het sluiten van de overeenkomst (compromis) bij OVAM een bodemattest aan te vragen en de inhoud ervan mee te delen aan de verwerver. Het bodemattest vermeldt alle gegevens die over de grond zijn gekend.

Er zijn twee attesttypes:

 • Blanco bodemattest

Een blanco bodemattest vermeldt dat OVAM voor deze grond niet beschikt over gegevens betreffende de bodemkwaliteit. Dat betekent niet dat de grond (noodzakelijk) verontreinigd is. U weet nu alleen dat er nog geen oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd.

Indien de grond is opgenomen in de gemeentelijke inventaris of OVAM beschikt over andere informatie die er op wijst dat er vroeger risico-activiteiten op de grond werden uitgeoefend, dan vermeldt het bodemattest dat de grond slechts kan worden overgedragen als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

 • Bodemattest voor een grond waarvan een bodemonderzoek werd ingediend bij OVAM

Het attest vermeldt of er op de grond verontreiniging werd aangetroffen en of verder onderzoek of bodemsanering noodzakelijk zijn.

Wordt er een dossier over een grond aangelegd, dan bezorgt OVAM meteen een gratis bodemattest aan de eigenaar en de gebruiker van de grond. Ook de gemeente waarin de grond ligt, krijgt een kopie. Wil een derde partij ook een attest? Geen probleem: OVAM levert het op eenvoudig verzoek af voor 34 euro. Een bodemattest voor een deel van een kadastraal perceel kost 135 euro.

Bodemattest aanvragen

 • De online aanvraag - digitaal bodemattest

Sinds 1 januari 2012 hebben de houders van een lopende rekening (notarissen ed) de mogelijkheid om bodemattesten via infobodemattest@ovam.be aan te vragen. Neem daarvoor dus contact op met uw notaris of met de OVAM-infolijn voor meer informatie.

 • Aanvraagformulier downloaden

Met één aanvraagformulier kunt u meerdere bodemattesten aanvragen. U kan het aanvraagformulier ook aanvragen via de OVAM-infolijnen voor bodemattesten of bij de gemeente.

 • Kadastraal uittreksel aanvragen

Hebt u een origineel uittreksel uit de kadastrale legger nodig voor een grond zonder kadastraal perceelnummer? Vraag dan een origineel uittreksel uit het kadastrale plan aan de administratie van het Kadaster. De contactgegevens van de gewestelijke directies vindt u op het aanvraagformulier.

 • Opsturen naar OVAM

Hebt u het aanvraagformulier volledig ingevuld? Stuur het dan samen met de kadastrale gegevens en een kopie van het betalingsbewijs naar OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 • Deel van een perceel

Een aanvraag voor een deel van een perceel kan enkel met een aanvraagformulier voor een bodemattest. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en opgestuurd met de post naar de OVAM. Als bijlage moet er een uittreksel uit het kadastraal plan bijgevoegd worden waarop duidelijk is aangeduid voor welk deel een bodemattest wordt aangevraagd.

 • Retributie betalen

De retributie bedraagt 34 euro per kadastraal perceelnummer of 135 euro indien u een bodemattest voor een deel van een perceel aanvraagt. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 34 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.

Om even stil bij te staan

 • Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten.
 • Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.
 • Een bodemattest wordt verstuurd via een gewone verzending - niet prior of aangetekend - als u het aanvraagt met een aanvraagformulier.
 • Personen, bedrijven of instellingen die geregeld bodemattesten aanvragen, maken best gebruik van een lopende rekening. Zo kunt u ook via internet een bodemattest aanvragen. Wilt u meer weten over die betalingswijze? Neem dan contact op met de dienst Databeheer of stuur een e-mail naar bodem@ovam.be.
 • Sinds 1 januari 2012 hebben de houders van een lopende rekening de mogelijkheid om bodemattesten via internet aan te vragen en te ontvangen. Dat levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Termijn voor aflevering

 • Geen risicogrond

Vroeg u een bodemattest aan voor gronden waarop geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of -vonden? Dan krijgt u dat binnen de wettelijke afleveringstermijn van dertig dagen.

 • Wel een risicogrond

Vroeg u een bodemattest aan voor gronden waarop wel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of -vonden en/of waarop een bodemonderzoek werd uitgevoerd? Dan krijgt u dat binnen de wettelijke termijn van zestig dagen. Op basis van de resultaten van de bodemonderzoeken maakt OVAM dan een bodemattest met alle relevante informatie over de grond.

Geldigheidsduur bodemattest

Of het bodemattest geldig is om een overdracht te doen, is afhankelijk van een aantal zaken. In de eerste plaats moet u nagaan of het een risicogrond is.

 • Het is geen risicogrond

In de meeste gevallen is er dan ook geen bodemonderzoek uitgevoerd op deze grond. U ontvangt dan een zogenaamd 'Blanco bodemattest'. Als alle kadastrale gegevens op het attest nog kloppen dan kan u het gebruiken voor overdracht. Is het geen risicogrond maar is er wel een bodemonderzoek uitgevoerd, dan kan u best contact opnemen met OVAM via de infolijn Bodem, tel. 015 28 44 58 of bodem@ovam.be

 • Het is wel een risicogrond

In dat geval gelden de onderzoeksverplichtingen van het Bodemdecreet en moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 • De kadastrale gegevens zijn nog correct
 • Er is een conformverklaard oriënterend bodemonderzoek dat voldoende recent is
 • Indien er verontreiniging werd aangetroffen, is er een conformverklaard beschrijvend bodemonderzoek
 • Indien de verontreiniging gesaneerd moet worden, is er een conformverklaard bodemsaneringsproject, een verbintenis en een financiële zekerheid.

Meer informatie

Meer info over dit alles vindt u op www.ovam.beStedenbouw en milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel. milieu: 051 57 55 19
Tel. stedenbouw: 051 57 55 18
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login