Grondgebiedzaken

Print deze pagina

Stedenbouw

Jonas Decloedt
051 57 55 18
ro@dentergem.be

Milieu

Rita Marichael
051 57 55 19
milieu@dentergem.be

Technische dienst

Joachim Vanstaen
051 57 55 23
td@dentergem.be

 


Stedenbouw en milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel. milieu: 051 57 55 19
Tel. stedenbouw: 051 57 55 18
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
Technische dienst
 
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 23
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 uur

En andere momenten op afspraak.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login