Gemeente- en OCMW-raad

Print deze pagina

De gemeente- en OCMW-raad bestaat in Dentergem uit 19 leden, waaronder de burgemeester en de schepenen. De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente (a.h.w. het parlement van de gemeente).

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats elke derde woensdag van de maand, telkens om 20 uur. Aansluitend volgt de OCMW-raad. De zittingen zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Iedereen is welkom in de raadzaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en stelt er een verslag van op. Dat verslag wordt in de volgende vergadering van de raad goedgekeurd. Het ligt daarna ter inzage op het gemeentehuis. De verslagen kunnen ook bekeken worden op de website.

Samenstelling

Een overzicht van de gemeente- en OCMW-raadsleden vindt u hier.

Dagorde

De dagorde en verslagen kunt hier inkijken.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kunt hier bekijken.

Deontologische code

Hier kunt u de gedragscode voor de gemeenteraadsleden inkijken.

 


Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login