Nieuws

Print deze pagina
VOGELGRIEP MET BIJKOMENDE MAATREGELEN VOOR DENTERGEM!

Nieuwe besmetting met een hoogpathogeen vogelgriepvirus type H5N8 in Deerlijk

Op 27 januari 2021 werd een nieuwe haard van vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Deerlijk (West-Vlaanderen). Op 29 januari hebben verdere analyses bevestigd dat het om de hoogpathogene H5N8 variant gaat. Als gevolg hiervan werden rond de haard een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en de maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Volgende gemeenten/steden zijn betrokken:

 1. Het beschermingsgebied rond haard Deerlijk omvat straat(secties) in de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Waregem, Zwevegem.
 2. Het toezichtsgebied rond haard Deerlijk omvat de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Dentergem (voor exacte zone: zie site van de FAVV), Harelbeke, Ingelmunster, Kortrijk,  Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Waregem, Wielsbeke, Zwevegem.

Volgende maatregelen zijn van kracht in het toezichtsgebied (KB van 5 mei 2008)

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn de maatregelen, die van kracht zijn in het toezichtsgebied, de volgende. Deze maatregelen komen bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document “Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied”; dit document is ter beschikking op de website http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Maatregelen toepassing voor professionele en particuliere houders

 1. De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).
 2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
 3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Bijkomende maatregelen voor professionelen

 1. De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor:
 • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
 • de bedrijfsdierenarts;
 • het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;
 • het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.

 1. Elke persoon die een houderij binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. Elk voertuig en materiaal, die het bedrijf verlaten, moeten gereinigd en ontsmet worden bij het verlaten van het bedrijf gebruikmakend van een gepast biocide.
 3. De verantwoordelijke houdt een register bij van alle personen die het bedrijf bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.

Vogelgriep: maatregelen TG – v2– 29/01/2021 2

 1. De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren:
 • naar een door het Voedselagentschap aangewezen pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of
 • naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.
 1. Kadavers mogen enkel het bedrijf verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.
 2. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.
 3. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling moet ogenblikkelijk aan het Voedselagentschap worden gemeld.

 

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login