Mobiliteitsstudie centrum Wakken: wat denk jij ervan?

De toenemende mobiliteit in het centrum van Wakken zet een grote druk op de compacte woonkern. Het lokaal bestuur besliste daarom een studiebureau in te schakelen dat een onderzoek uitvoerde én mogelijke oplossingen formuleerde of visie-elementen aanbracht om de situatie op lange termijn aan te pakken. Nu wil het bestuur ook graag jouw mening horen.

Waarom een mobiliteitsstudie? 

De laatste jaren ontving het lokaal bestuur op regelmatige basis klachten en meldingen over de verkeerssituatie in het centrum van Wakken. De aanbevelingen zullen als inspiratie dienen voor het opmaken van de volgende meerjarenplanning op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Echter, sommige voorgestelde oplossingen zijn heel ingrijpend en vragen een serieuze financiële inspanning van het lokaal bestuur.

Daarom wensen we jou als burger ook te betrekken in dit dossier. Wat vind jij van de voorgestelde ingrepen? Zijn er volgens jou nog andere alternatieven die hier niet aan bod kwamen? Waar zou het bestuur volgens jou prioriteit moeten aan geven?

Onderzoeksopdracht

De mobiliteitsstudie werd globaal ingedeeld in 4 deelopdrachten. De uitgebreide analyses en resultaten zijn terug te vinden in het evaluatierapport, we schetsen hieronder de belangrijkste bevindingen:

Deelopdracht 1: parkeerdruk omgeving Mandelstraat

Na heraanleg van de Mandelstraat moet gezocht worden naar een alternatief voor 20 tot 25 parkeerplaatsen. Er zou geen plaats meer zijn voor straatparkeren, aangezien er fiets(suggestie)stroken worden voorzien. Het aansnijdingsgebied in de nabije omgeving van de Mandelstraat/Molenstraat voor de aanleg van een parking is echter beperkt, volgens het studiebureau komen twee zones in aanmerking om een make-over als parking te krijgen.

Deelopdracht 2: doorstroom kruispunt Mandelstraat/Molenstraat

De verkeerssituatie op het kruispunt Mandelstraat/Molenstraat/Wapenplaats zorgt voor meerdere pijnpunten. Enerzijds slibt het kruispunt dicht tijdens de spitsuren doordat er een conflict ontstaat tussen de wachtrij in de Molenstraat en de geparkeerde wagens. Een parkeerverbod in op zijn minst een deel van de Molenstraat lijkt een mogelijke oplossing voor dit euvel.

Daarnaast merkt het studiebureau op dat de wachtrij in de Molenstraat gevormd wordt door onder meer de afslagbeweging van de Molenstraat naar de Mandelstraat. Hierdoor staat het verkeer dat de afslagbeweging naar de Wapenplaats wil maken mee vast, de links afslaande voertuigen blokkeren de rij. Een ruimtelijke ingreep kan hier zorgen voor een betere afwikkeling van de wachtrij:

 • Een voorsorteervak voorzien in de Molenstraat voor verder rijden naar de Wapenplaats en de vormgeving van de bocht mee aanpassen.
 • Een voorsorteervak linksaf richting Mandelstraat zou optimaal zijn, maar is ruimtelijk gezien niet eenvoudig in de huidige inrichting van het kruispunt

Als laatste wordt opgemerkt dat er een beperkte zichtbaarheid op het kruispunt is waardoor risicovolle manoeuvres worden gemaakt en wagens niet optimaal doorrijden (bestuurders beseffen door de beperkte zichtbaarheid niet dat ze kunnen doorrijden waardoor de wachtrij trager afwikkelt dan zou kunnen).

Deelopdracht 3: problematiek mobiliteit Oostdreef

Geparkeerde wagens in de Oostdreef vormen een rij obstakels op de route van en naar school. Hierdoor maken doorrijdende wagens risicovolle manoeuvres, extra versterkt door het tweerichtingsverkeer in de straat. Het studiebureau voorziet verschillende alternatieven om de verkeerssituatie te verbeteren:

 • Gedeeltelijk parkeerverbod, maar in de buurt zijn er weinig alternatieven om te parkeren. De aanleg van een parking in de nabije omgeving dringt zich op  
 • Enkelrichting voorzien, maar de lus om om te rijden is dan vrij lang, waardoor een doorsteek langs de Hondiusvijver zich opdringt. Dit zorgt dan weer voor extra veiligheidsrisico’s voor de trage weggebruiker.
 • Inrichten van een fietszone

Deelopdracht 4: quick wins om parkeerdruk in het algemeen te verlagen

De auto domineert het straatbeeld in de kern van Wakken. Om de mobiliteit te verbeteren en de auto meer uit het straatbeeld te duwen, formuleert het studiebureau verschillende alternatieven om in te grijpen op de parkeerdruk. De visie geldt dat zolang straatparkeren gratis is, er weinig motivatie is om op eigen terrein parkeergelegenheid te voorzien. Methodieken zoals betalend parkeren, het invoeren van blauwe zones en bewonerskaarten kunnen soelaas bieden.

Daarnaast wordt vooral gefocust op het uitbreiden van het (openbare) parkeeraanbod:

 • Bij de toekomstige herinrichting van de Wapenplaats zou het aantal parkeerplaatsen worden gereduceerd. Het studiebureau adviseert om dit niet te doen en het huidige aantal te behouden.
 • Mogelijke uitbreiding van de parking in de Kasteeldreef
 • Een nog grotere parking voorzien in de Molenstraat (deelopdracht 1)
 • Inzetten op gedeeld ruimtegebruik: bedrijven in de nabije omgeving die hun parking na sluitingstijd beschikbaar stellen
 • Inzetten op maken van clusters maken van garageboxen/parkings
 • Standstill-principe: het parkeeraanbod wordt niet verruimd, waardoor mensen worden afgeschrikt om een 2e wagen aan te schaffen of zelfs overwegen om niet in de kern van Wakken te komen wonen

Graag horen wij nu jouw mening

Je kan je meningen, suggesties, alternatieve scenario’s delen met het lokaal bestuur via brief of mail:

 • Verstuur je brief naar het lokaal bestuur ter attentie van de dienst beleidsondersteuning (Kerkstraat 1) of deponeer hem in de brievenbus van het gemeentehuis.
 • Mailen kan naar info@dentergem.be

Als je dat wenst, kan je een papieren versie van de analyse van het studiebureau komen inkijken. Maak hiervoor je afspraak via beleid@dentergem.be of 051 57 55 24. Opgelet: onze diensten werken enkel op afspraak, er zijn geen vrije consultatiemomenten.

Op vrijdag 28 juni 2024 sluiten we het onderzoek af. Daarna nemen we tijdens de zomer de tijd om alle ingestuurde antwoorden te verwerken, om dan in het najaar de belangrijkste bevindingen terug te koppelen. Het bestuur zal suggesties en aanbevelingen vrijblijvend meenemen in de volgende meerjarenplanning (2026-2031).

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 24
beleid@dentergem.be