Klimaatatelier en voorbereidingen klimaatplan

Het klimaatplan, wat is de stand van zaken?

In november 2022 organiseerde het lokaal bestuur in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een klimaatatelier waar iedere Dentergemnaar aan kon deelnemen. We sommen hieronder de belangrijkste zaken op die deelnemers toen aanhaalden. De voorgestelde acties bieden inspiratie voor het lokaal klimaatplan dat binnenkort wordt uitgeschreven.

Wonen en mobiliteit

Tijdens de gesprekken werd veel belang gehecht aan het nog aantrekkelijker maken van wonen in de kern van de gemeente. Dit kan door enerzijds lokaal kopen te stimuleren en het huidige aanbod te behouden en eventueel te vergroten.

Anderzijds kan dit ook door op kleine schaal ontmoetingsplaatsen te creëren. Het beleid kan nog meer de nadruk leggen op het feit dat fietsen gezonder, goedkoper, … is dan het nemen van de wagen. Door het verbeteren, goed onderhouden en veiliger maken van de fietspaden wordt dit extra gestimuleerd.

De link werd gelegd naar de VRR (Vervoersregioraad), waarbij vermeld werd dat het lang duurt vooraleer de buslijn ‘Waregem-Tielt’ er komt. Naast het busvervoer is het belangrijk dat het bestuur in iedere deelgemeente laadpalen voor elektrische wagens voorziet en eventueel gesprekken aangaat met bedrijventerreinen.

Groen en water

De gemeente Dentergem is al een heel mooie landelijke gemeente, maar er kan nog meer nagedacht
worden over:

  • vergroening van de dorpskernen bij heraanleg van de markt of andere zones;
  • het behouden van bestaande groenzones en de aandacht levendig houden voor (bestaande) trage wegen. Sensibilisering is ook hier van groot belang;
  • subsidies voor groendaken of uitdelen door het lokaal bestuur van gratis bomen of bomen aan verminderde prijs. Deze actie verbetert het uitzicht van je eigen tuin, creëert schaduw en stimuleert klimaatrobuuste tuinen;
  • hoe we zoveel mogelijk water kunnen vasthouden zodat het de kans krijgt om te infiltreren of hoe we afvloeiend water kunnen opvangen voor hergebruik in tanks of containers.

Er kwam ook een vraag naar de timing van de ontkoppeling van de afwateringsleidingen. Over ontharden en de premie voor regenwaterputten werden vooral vragen gesteld rond wetgeving.

Energie in je huis en tot bij je thuis

Als belangrijkste punt werd aangehaald dat de burgers veel meer gesensibiliseerd moeten worden zodat alle energiebesparende maatregelen, premies, groepsaankopen, … duidelijk zijn.

Vervolgstappen

Algemeen kan besloten worden dat het een zeer boeiend klimaatatelier was met een enthousiaste klimaatbewuste
groep, waarvoor dank.

Op basis van de input die we kregen tijdens het klimaatatelier en de actielijsten die binnen het bestuur en de diensten werden overlopen, zal in samenwerking met de WVI het klimaatplan geschreven worden.

Volgende stappen worden ondernomen:

  • actielijsten definitief maken;
  • ontwerp klimaatplan en bespreking tijdens het college van burgemeester en schepenen, gevolgd door de gemeenteraad;
  • indienen van het klimaatplan op uiterlijk 27 oktober 2023 bij Europa.

Dan: ready, set, go, … en samen met de andere 293 gemeenten die het Lokaal Energie Klimaatpact (LEKP) hebben ondertekend de opgelegde doelstellingen proberen te realiseren.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be