Huishoudelijk reglement jeugdraad

Artikel 1

In de gemeente Dentergem wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid.

Artikel 2

De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen:

 • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheden slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente.
 • Initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.
 • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren.

Artikel 3

De gemeentelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd:

 1. a) Een bestuur
 2. b) Werkgroepen

Artikel 4

Het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

 • Elke vereniging, actiegroep, dienstverlening, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking heeft binnen het grondgebied van de gemeente kan één effectief afgevaardigd lid en één plaatsvervangend lid aanduiden.
 • Elke geïnteresseerde jongere volgens een procedure vermeld in artikel 5.
 • Door de gemeenteraad aan te duiden leden indien bepaalde ideologische of filosofische strekkingen niet vertegenwoordigd zijn.
 • Bij afwezigheid van het effectief afgevaardigd lid, krijgt plaatsvervanger stemrecht.

Artikel 5

 • Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
 • Minimum zestien jaar en maximum 30 jaar zijn;
 • Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid;
 • Geen politiek mandaat uitoefenen;
 • Een engagementsverklaring voor de werking van de jeugdraad ondertekenen.
 • Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als lid van de gemeentelijke jeugdraad. Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Minimum zestien jaar en maximum dertig jaar zijn;
 • Geen politiek mandaat uitoefenen;
 • Opgave van specifieke motivatie voor kandidaatstelling;
 • Een engagementsverklaring van de werking van de jeugdraad ondertekenen;

Indien er meer kandidaten zijn dan één vijfde van het aantal leden afgevaardigden, zal het bestuur de kandidaturen selecteren tot één vijfde stemgerechtigde leden. De andere kandidaten worden opgenomen als waarnemende leden.

Na de samenstelling van het bestuur kan de gemeenteraad, indien nodig en wenselijk, stemgerechtigde leden aanduiden voor ideologische en filosofische strekking die niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

Artikel 6

Alle stemgerechtigde leden van het bestuur worden gevraagd een engagementsverklaring voor de werking van de jeugdraad te ondertekenen waarin volgende elementen vastgelegd worden:

Plichten voor het stemgerechtigd lid:

 • Onderschrijven van de doelstellingen van de gemeentelijke jeugdraad en verbintenis om actief mee te werken aan de realisering ervan;
 • Verbintenis om het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad bij te wonen tenzij er belet is door overmacht of een andere belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen;
 • Verbintenis om zich te informeren over het jeugdbeleid door lectuur, door bijscholing en vorming, door contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid;
 • Verbintenis voor afgevaardigden van een vereniging, organisatie en instelling om hun achterban grondig te informeren over de waakzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid.
 • Rechten van het stemgerechtigd lid:
 • Speekbeurt op alle vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad;
 • Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de gemeentelijke jeugdraad;
 • Gebruik te maken van het budget van de jeugdraad voor het volgen van studiedagen en vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van de jeugdraad, en volgens de nadere voorwaarden bepaald in een intern reglement;

Artikel 7

Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:

a) Door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur worden toegezonden;

b) Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of door de organisatie;

c) Door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden. Het bestuur zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de organisatie en de jeugdraad.

d) Het bestuur kan iemand ontslaan bij 2/3 van de stemmen.

Artikel 8

Het bestuur kan ten allen tijde waarnemende leden met raadgevende stem aanduiden.

Volgende personen zijn steeds waarnemend lid:

a) Het lid van het college van Burgemeester en Schepenen dat bevoegd is voor het jeugdbeleid;

b) Een gemeentelijk ambtenaar specifiek belast met jeugdaangelegenheden;

c) Deskundigen;

Artikel 9

Om de drie jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. Bij de samenstelling zal men rekening houden met de verschillende soorten stemgerechtigde leden.

De gemeentelijke ambtenaar is waarnemend lid van het bestuur.

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester bereiden de vergadering voor.

Artikel 10

Het bestuur komt minimum maandelijks samen op een vast tijdstip (behalve juli en augustus).

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. De agenda, vergaderdatum en vergaderplaats worden bekend gemaakt in de gemeente.

Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage op het secretariaat.

Verslagen en adviezen worden via verschillende kanalen bekendgemaakt in de gemeente.

Artikel 11

Het bestuur kan steeds werkgroepen oprichten. Elk lid van de jeugdraad kan hieraan deelnemen. Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep.

Artikel 12

Om een geldige stemming te kunnen houden in het bestuur moet ten minste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van het huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde jeugdraadsleden aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, beslist de volgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging van het huishoudelijk reglement.

Artikel 13

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen, behalve een wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor 2/3 van de aanwezige leden zich moeten uitspreken.

Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer informatie betreffende een agendapunt, moet de beslissing hieromtrent worden genomen op de volgende bestuursvergadering. Het bestuur bepaalt op welke wijze die meer-informatie zal verstrekt worden.

Contact