Gecoro

Wat?

GECORO staat voor de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze raad heeft hoofdzakelijk een adviesfunctie. Het advies wordt gevraagd bij de opmaak en herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook vergunningsaanvragen op vraag van het schepencollege of de omgevingsambtenaar en aanvragen tot planologisch attest aan het advies van deze commissie onderworpen.

Wie?

De commissie bestaat uit negen stemgerechtigde leden (+ 8 plaatsvervangers):

 • vier deskundigen waarvan één voorzitter
 • vijf vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen:
  • vereniging van de werkgevers
  • vereniging van de werknemers
  • vereniging van de milieubeschermers
  • vereniging van handelaars
  • vereniging van landbouwers

Voorzitter Gecoro? 

Geert Vleeschouwers
Speibeekstraat 5
8720 Dentergem