Adoptie

Print deze pagina

Info

In België bestaan er twee verschillende soorten adopties.

 

 • de gewone adoptie
 • de volle adoptie

Wie kan een kindje adopteren?

 • één enkele persoon
 • twee echtgenoten
 • twee samenwonenden (verklaring van wettelijke samenwoonst of ten minste 3 jaar op een  permanente en effectieve wijze samenwonen)

De samenwonenden mogen niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap of aanverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Voorwaarden tot adoptie

 • iedereen die een kind wenst te adopteren moet bekwaam zijn om te adopteren
 • de adoptant(en) moeten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en ten minste 15 jaar ouder zijn dan de geadopteerde

Het volstaat evenwel de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en ten minste 10 jaar ouder te zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende van de adoptant.

De gevolgen van de gewone adoptie

De band van verwantschap die uit de adoptie bestaat, strekt zich uit tot de afstammeling van de geadopteerde.
Het gaat om:

 • de naam
 • de verplichting tot onderhoud
 • het erfrecht
 • de huwelijksbeletselen

De adoptant heeft de rechten van het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde. De band met de oorspronkelijke familie wordt niet volledig verbroken. De geadopteerde en zijn afstammelingen behouden bepaalde rechten en plichten in zijn oorspronkelijke familie.

De gevolgen van de volle adoptie

 • De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een staat met dezelfde rechten en plichten, als ware het een kind geboren uit de adoptant(en).
 • Onder voorbehoud van de huwelijksbeletselen houdt het kind dat ten volle geadopteerd is op tot zijn oorspronkelijke familie te behoren, behalve voor adoptieve kinderen van de echtgeno(o)t(e) of van de personen met wie hij/zij samenwoont, die blijven tot de familie van de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij/zij samenwoont behoren.
 • De geadopteerde krijgt de naam en de nationaliteit van de adoptant(en).
 • De volle adoptie kan niet herroepen worden.

Hoe aangeven?

Het verzoekschrift tot adoptie moet opgesteld worden door de adoptant(en) of door een advocaat en dient gericht te worden aan de jeugdrechtbank indien de persoon die men wenst te adopteren minder dan 18 jaar oud is. Als de te adopteren persoon ouder is dan 18 jaar, dan richt men het verzoek aan de rechtbank van eerste aanleg.

Na uitspraak van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn zendt de griffier van de jeugdrechtbank of van de rechtbank van eerste aanleg het vonnis van overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en), bij gebrek hiervan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de geadopteerde, bij gebrek hiervan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel.

De adoptie heeft gevolgen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift (dus met terugwerkende kracht, want eerst dient het vonnis overgeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand).

Waar aangeven?

Geen enkele adoptie kan nog tot stand komen zonder voorafgaand contact met de overheid van de Vlaamse Gemeenschap. Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties zijn de kandidaat-adoptanten verplicht om de voorbereiding te volgen die door de bevoegde Vlaamse Gemeenschap wordt verstrekt.

De bevoegde dienst voor het Nederlandse taalgebied is

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02 533 12 11

Voor meer info kan men altijd contact opnemen met de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

Afschrift akte adoptie

 

 Burgerlijke stand
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 17
      
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
   
De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login