GECORO

Print deze pagina

Wat

De GECORO of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

Taak

De opdracht van de commissie bestaat uit het verlenen van de adviezen die haar op basis van het decreet ruimtelijke ordening worden gevraagd. De gecoro kan ook op eigen initiatief adviezen verlenen.

De commissie

  • heeft een belangrijke adviserende taak bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • brengt advies uit over de ontwerpen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
  • brengt advies uit over het gemeentelijk jaarprogramma voor ruimtelijke ordening
  • kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.

 

 


Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login