Grondgebiedzaken

Print deze pagina


Milieu en stedenbouw

Rita Marichael
051 57 55 19
milieu@dentergem.be

Technische dienst

Joachim Vanstaen
051 57 55 23
td@dentergem.be

Openingsuren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur en 13.30-17.30 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
(En andere momenten op afspraak)

 Milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 19
      
 
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16.30 uur

 
 
 
 

 

Technische dienst
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 23
      
 
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 uur
(En andere momenten
op afspraak)
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login