Nieuws

Print deze pagina
OPROEP: wij zoeken mensen met een mening voor de adviesraden

INSPRAAK EN PARTICIPATIE VAN DE BURGER

Nieuwe legislatuur

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een drukke periode, met veel vernieuwingen.

2019 is daarom een jaar van nieuwe ideeën en nieuwe engagementen, zowel voor de nieuw verkozenen als voor de burgers.

Adviesraden zijn de schakel tussen bevolking en beleid

In Dentergem wordt al jaren ingezet op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het opgestelde en uit te voeren beleid.

Om deze adviesraden samen te stellen, zijn we opnieuw op zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen of naar individuele experts. U hoeft dus geen lid te zijn van een vereniging om te kunnen zetelen in een van de adviesraden.

De gemeente richt volgende adviesraden in:

  • Seniorenraad – NIEUW!
  • Adviesraad voor gemeentelijke ontmoetingscentra – NIEUW!
  • GECORO (Gemeente Raad voor Ruimtelijke Ordening)
  • Jeugdraad
  • Cultuurraad
  • Sportraad
  • Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Deze afvaardiging geldt voor de volledige beleidsperiode van 6 jaar. Indien een vertegenwoordiger toch vroegtijdig afhaakt, dient de vereniging zelf een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden. Indien een onafhankelijk lid afhaakt, staat het bestuur in voor het aanstellen van een vervanger. Indien uw vereniging graag wil deelnemen aan één of meerdere van de Dentergemse adviesraden of u kent deskundigen ter zake, dan kunnen er voordrachten voor deelname ingediend worden bij de Dienst communicatie.

U kunt hier invulformulier downloaden

Burgerparticipatie

Met deze oproep hopen wij u of uw vereniging te motiveren deel te nemen aan de adviesraden. Burgerparticipatie is immers cruciaal in het aanpassen van het beleid aan de behoeften van de burger.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login