Ondernemen

Print deze pagina

Wettelijke maatregelen bij hinder door openbare werken

1. Voorraad uitverkopen en kortingen geven

 • Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (B.S., 12/04/2010)
  • Formulier van kennisgeving: klik hier
  • Attest van hinder toevoegen

2. Sociale maatregelen

 • Afbetalingsplan sociale zekerheidsbijdragen of vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen: aanvragen bij sociaal verzekeringsfonds.
 • Uitstel betaling RSZ-bijdragen: inlichtingen RSZ-Directe Inning (www.rsz.fgov.be) of bij uw sociaal secretariaat.
 • (Tijdelijke) werkloosheid: alle info op www.rva.be. Best altijd eerst contact opnemen met de directeur van het werkloosheidsbureau.

3. Fiscale maatregelen

 • Uitstel betaling / kwijtschelding nalatigheidsintresten
 • Info op deze link.

4. Inkomenscompensatievergoeding

 • Vergoeding bij volledige sluiting van de onderneming
 • Info en documenten via Participatiefonds: klik hier.

5. Rentetoelage

De Vlaamse overheid komt onder bepaalde voorwaarden tussen in de rentelast van ondernemingen die inkomsten derven ten gevolge van hinder door openbare werken.

 • Tussenkomst in de rentelast van een (overbruggings)krediet:
  • kaskredieten komen in aanmerking als zij afgesloten worden tijdens de periode van de openbare werken
  • investeringskredieten komen enkel in aanmerking voor zover deze afgesloten werden vóór aanvang van de openbare werken
 • Recent werden er enkele beperkte wijzigingen aangebracht aan de aanvraagformulieren. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:
  • Vanaf 1 september 2012 moet het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (bv. grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) worden gestaafd door een verklaring van de boekhouder.
  • Voor het gefinancierd rollend materieel worden personenwagens standaard aan 50% beroeps aanvaard, en vrachtwagens, camionetten, bestelwagens en andere speciale bedrijfsvoertuigen aan 100%.  Hiervoor is geen verklaring van de boekhouder vereist.
  • Uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van de steunaanvraag moeten volgende documenten en stavingsstukken naar het Agentschap Ondernemen worden gestuurd:
   • een ondertekende Verklaring op erewoord;
   • een kopie van het financieel plan (voor zover de onderneming recent is opgericht en nog geen jaarrekening heeft neergelegd of een fiscale aangifte heeft gedaan);
   • een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel
   • verklaring van de boekhouder ter staving van het percentage beroepsgebruik van gefinancierde investeringen in onroerend goed
 • Info en formulieren op www.vlaanderen.be/ondernemen
 • Meer info bij Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel

6. Waarborgregeling

 • Waarborg voor nieuwe kredieten bij banken die Waarborgregeling aanbieden
 • Info en formulieren bij uw bankier

Handelaar en bedrijven

Socio-economische vergunningen

Een kleinhandel (detailhandel) heeft vanaf een netto verkoopsoppervlakte van 400 m² een sociaal-economische vergunning nodig voor:

 • een nieuw bouwwerk,
 • een handelscomplex,
 • de uitbreiding van een bestaand bouwwerk/complex,
 • de vestiging in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel,
 • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al werd gebruikt voor handelsdoeleinden.

De aanvraag voor een vergunning wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de plaats waar de vestiging gepland wordt, met een per post aangetekende brief of door afgifte op de dienst ruimtelijke ontwikkeling tegen ontvangstbewijs.

Voor meer informatie: zie website van de FOD Economie.Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login