Gemeenteraad

Print deze pagina

De gemeenteraad bestaat in Dentergem uit 21 leden, waaronder de burgemeester en de schepenen. De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente (a.h.w. het parlement van de gemeente).

Bevoegdheden

De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet expliciet aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.

Dat houdt onder andere in dat de gemeenteraad:

  • beslist welke gemeentebelastingen de inwoners moeten betalen en hoe hoog die belastingen zullen zijn;
  • het gemeentebudget en -rekening goedkeurt: het budget is de raming van wat een gemeente in de loop van het volgende jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor dat jaar verwacht. De gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven.
  • de gemeentelijke reglementen opmaakt: bijvoorbeeld hoe en wanneer het huisvuil opgehaald wordt, of in welke straten eenrichtingsverkeer geldt.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats elke derde woensdag van de maand, telkens om 20 uur. De zittingen zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Iedereen is welkom in de raadzaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en stelt er een verslag van op. Dat verslag wordt in de volgende vergadering van de raad goedgekeurd. Het ligt daarna ter inzage op het gemeentehuis. De verslagen kunnen ook bekeken worden op de website.

Samenstelling

Een overzicht van de gemeenteraadsleden vindt u hier.

Dagorde

De dagorde en verslagen van de gemeenteraad kunt hier inkijken.Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login